Urząd Skarbowy w Bolesławcu serwis informacyjny
Niepełnosprawni
Adres
KONTA BANKOWE
Przetargi
KONTROLA ZARZĄDCZA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zamówienia publiczne
 • Wszczęcie postępowania
 • wybór oferty
 • Zawarte umowy
 • Status prawny
  Rządowe Centrum Legislacji
  KONTROLE, ANALIZY, SPRAWOZDANIA
  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Ogłoszenia inne
  Przedmiot działalności, kompetencje
  Organizacja
  Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej
 • Ogłoszenia
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
 • Informacja o wyniku naboru
 • Udostępnianie informacji
  Prowadzone rejestry, archiwum
  Sposób załatwiania i przyjmowania spraw
 • Stan spraw i kolejność ich załatwiania
 • Tryb działania
  Majątek
  Kierownictwo
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA O NABORZE DO SłUżBY CYWILNEJ   \  OGłOSZENIA

    Zmiana miejsca publikacji ogłoszeń

  Od 1 kwietnia 2015 r. oferty pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej we Wrocławiu.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2015-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor do spraw obsługi bieżącej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  inspektor
  do spraw obsługi bieżącej
  Wieloosobowe stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Obsługa stanowiska informacyjnego.
  • Weryfikacja i nadawanie numerów identyfikacji podatkowej NIP oraz wpisywanie aktualizacji z NIP7, NIP2 i ZAP3,CEIDG.
  • Rejestrowanie podatników i wydawanie potwierdzeń oraz duplikatów NIP.
  • Weryfikacja „Kart potwierdzeń zwrotu” z księgowości.
  • Rejestracja pełnomocnictw UPL-1 OPL-1.
  • Obsługa wezwań dotyczących błędów w zeznaniach podatkowych.
  • Wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy działu.
  • Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym.  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego

  Termin składania dokumentów:

  29-07-2014

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas określony od sierpnia 2014r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 1 sierpnia 2014r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2014-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspekto do spraw postępowań podatkowych
  • Ogłoszenie nr: 161474
  • Data ukazania się ogłoszenia: 05 lipca 2014 r.

   

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  • Naczelnik
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • inspektor
  • do spraw Postępowań Podatkowych
  • Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych

   

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

   

  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przeprowadzanie postępowań podatkowych w sprawach określania wysokości zobowiązania podatkowego, określania wysokości dochodu, określania wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu, ustalenia zobowiązań podatkowych. Przygotowywanie projektów decyzji
  • Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach dochodowych.
  • Prowadzenie czynności w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
  • Prowadzenie czynności sprawdzających w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
  • Rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców a także o odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego
  • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
  • Udzielanie odpowiedzi innym organom podatkowym i instytucjom w zakresie danych dotyczących prowadzonych spraw.
  • Przypisywanie decyzji do systemu POLTAX oraz podsystemu KONTROLA

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego

  Termin składania dokumentów:

  10-07-2014

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:


  Umowa na czas zastępstwa od lipca 2014r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 14 lipca 2014r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Księgowy w Dziale Rachunkowości Podatkowej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  • Naczelnik
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • księgowy
  • do spraw rachunkowości podatkowej
  • Dziale Rachunkowości Podatkowej

   

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

   

  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Bieżące księgowanie dokumentów dotyczących: wpłat ,zwrotów ,przypisów, odpisów.
  • Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z uwzględnieniem przerw w ich naliczaniu oraz wystawianie postanowień o zaliczeniu wpłaty na należność główną, odsetki za zwłokę oraz inne należności np. koszty upomnienia,
  • Określanie – przy księgowaniu transakcji- udziału gmin w dystrybucji dochodów oraz wprowadzanie do systemu CIT ST w celu ustalenia należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Bieżące wyjaśnianie nadpłat oraz podejmowanie działań w zakresie ich likwidacji.
  • Dokonywanie zwrotów z podatku dochodowego i karty podatkowej ,w razie konieczności dokonywanie zwrotów innych należności podatkowych.
  • Sprawdzanie zaliczek w zeznaniach i deklaracjach rocznych , ewentualne wyjaśnianie niezgodności z czynnym udziałem podatnika.
  • Obsługa programu Biblioteka Akt.
  • Zaliczanie wpłat ,zwrotów i nadpłat na pokrycie zaległości podatkowych wraz z odsetkami oraz na bieżące zobowiązania i przekazywanie ich na zajęcia wierzytelności.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym.  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.


  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX,
  • umiejętność obsługi POLTAX 2B
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego,

  Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

  Termin składania dokumentów:

  24-06-2014

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa od lipca 2014r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 27 czerwca 2014r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2014-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor do spraw obsługi bieżącej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Inspektora

  Dział obsługi bezpośredniej. Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

   

  Wymiar etatu : 1 etat / zatrudnienie na czas zastępstwa/

  Liczba stanowisk: 1

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   

  1.  Przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie deklaracji w celu sporządzania rejestrów przypisów i odpisów na kartach kontowych podatników
  2.  Przeprowadzanie czynności sprawdzających i sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego
  3.  Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.
  4.  Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu (w tym do Komorników, organów rentowych itp.)
  5.  Obsługa Sali Informacyjnej.
  6.  Staranne, taktowne i bezstronne załatwianie i informowanie klientów Urzędu.

   

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym.  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.


  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                             Niezbędne

   

  Wykształcenie:

  -  średnie ekonomiczne

   

  pozostałe wymagania niezbędne:

   

  1.  znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  2.  terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
  3.  umiejętność obsługi komputera,
  4.  komunikatywność w kontaktach z klientem,
  5.  wysoka kultura osobista.

   

   

                          wymagania dodatkowe

  •  
   •  doświadczenie w administracji skarbowej,
   •  umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
   •  samodzielność i komunikatywność,
   •  umiejętność pracy w zespole,
   •  odporność na stres,
   •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
   •  umiejętność organizacji pracy.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  •  kopia dowodu osobistego,

   

  Termin składania dokumentów:

     15 kwietnia 2014r.

   

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  ul. Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa od   maja 2014r.

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 18 kwietnia 2014r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2014-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor do spraw obsługi bieżącej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  inspektor

  do spraw Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  Dział obsługi bezpośredniej. Wieloosobowe stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Obsługa stanowiska informacyjnego
  • Weryfikacja i nadawanie numerów identyfikacji podatkowej NIP oraz wpisywanie aktualizacji z NIP7, NIP2 i ZAP3,CEIDG
  • Rejestrowanie podatników i wydawanie potwierdzeń oraz duplikatów NIP
  • Weryfikacja „Kart potwierdzeń zwrotu” z księgowości
  • Rejestracja pełnomocnictw UPL-1 OPL-1
  • Obsługa wezwań dotyczących błędów w zeznaniach podatkowych
  • Wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy działu
  • Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera
   • komunikatywność w kontaktach z klientem
   • wysoka kultura osobista

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX
  • samodzielność i komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego

  Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

  Termin składania dokumentów:

  19-02-2014

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa od 1 marca 2014r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 24 lutego 2014r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2014-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspekto do spraw postępowań podatkowych

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  inspektor
  do spraw postępowań podatkowych
  Referat Orzecznictwa Podatkowego
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

   

  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przeprowadzanie postępowań podatkowych w sprawach określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku , kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku z przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
  • Dokonywanie wnikliwej i obiektywnej analizy przedłożonych deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu na rachunek bankowy w celu prawidłowej oceny dotyczącej zasadności zwrotu.
  • Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach
  • Prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
  • Prowadzenie czynności sprawdzających w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
  • Rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców a także o odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego.
  • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
  • Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym.  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy:komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.


  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Inne dokumenty i oświadczenia

  •  
   • kopia dowodu osobistego,

  Termin składania dokumentów:

  12-12-2013

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa od 2 stycznia 2014r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 16 grudzień 2013r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2013-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Starszy referent do spraw obsługi bieżącej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  starszy referent
  do spraw Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej
  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie deklaracji w celu sporządzania rejestrów przypisów i odpisów na kartach kontowych podatników
  • Przeprowadzanie czynności sprawdzających i sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego
  • Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
  • Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu (w tym do Komorników, organów rentowych itp.)
  • Obsługa Sali Informacyjnej.
  • Staranne, taktowne i bezstronne załatwianie i informowanie klientów Urzędu.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
  Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym.  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Narzędzia pracy:komputer i sprzęt biurowy.
  Winda w budynku.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego,

  Termin składania dokumentów:

  12-12-2013

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec
  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec


  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa od 2 styczeń 2014r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 16 grudnia 2013r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2013-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor - identyfikacja i rejestracja podatkowa

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   
  Inspektor

  Dział obsługi bezpośredniej. Wieloosobowe stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

   

  Wymiar etatu : 1 etat / zatrudnienie na czas zastępstwa/

  Liczba stanowisk: 1

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.  Obsługa stanowiska informacyjnego.
  2.  Weryfikacja i nadawanie numerów identyfikacji podatkowej NIP oraz wpisywanie aktualizacji z NIP7, NIP2 i ZAP3,CEIDG.
  3.  Rejestrowanie podatników  i wydawanie potwierdzeń oraz duplikatów NIP.
  4.  Weryfikacja „Kart potwierdzeń zwrotu” z księgowości.
  5.  Rejestracja pełnomocnictw UPL-1 OPL-1.
  6.  Obsługa wezwań dotyczących błędów w zeznaniach podatkowych.
  7.  Wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy działu.
  8.  Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej  urzędu.
  9. Przeprowadzanie czynności sprawdzających i sporządzanie protokołów  z przeprowadzonych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                             Niezbędne

   

  Wykształcenie:

  -  średnie ekonomiczne

   

  pozostałe wymagania niezbędne:

  1.  znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  2.  terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
  3.  umiejętność obsługi komputera,
  4.  komunikatywność w kontaktach z klientem,
  5.  wysoka kultura osobista.

   

                          wymagania dodatkowe

  •  
   •  doświadczenie w administracji skarbowej,
   •  umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
   •  samodzielność i komunikatywność,
   •  umiejętność pracy w zespole,
   •  odporność na stres,
   •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
   •  umiejętność organizacji pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  •  kopia dowodu osobistego,

   

  Termin składania dokumentów:

     27 maj 2013r.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  ul. Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas określony od 5-6 czerwca 2013r.

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniu 29 maja 2013r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor d/s postępowań podatkowych

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  inspektor

  do spraw postępowań podatkowych

  Referat Orzecznictwa Podatkowego PP-1

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

   

  ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przeprowadzanie postępowań podatkowych w sprawach określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku , kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku z przeniesienia na następny okres rozliczeniow
  • Dokonywanie wnikliwej i obiektywnej analizy przedłożonych deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu na rachunek bankowy w celu prawidłowej oceny dotyczącej zasadności zwrotu.
  • Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach
  • Prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
  • Prowadzenie czynności sprawdzających w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
  • Rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców a także o odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego.
  • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
  • Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca w siedzibie urzędu.  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  praca przy komputerze, pokój dwuosobowy, obsługa drukarki laserowej


  Inne
  budynek posiada windę

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego,

  Termin składania dokumentów:

  07-03-2013

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas określony od 18 marzec 2013r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 11-12 marca 2013r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2013-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Księgowa w Dziale Rachunkowości Podatkowej
  1. Urząd Skarbowy w Bolesławcu Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   KSIĘGOWA

  Dział rachunkowości podatkowej

   

  Wymiar etatu :  1 etat

  Liczba stanowisk: 1

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   

  1. Bieżące przygotowanie i wprowadzanie dokumentów wpłat załączonych do wyciągu bankowego,
  2. Bieżące księgowanie dokumentów dotyczących: wpłat ,zwrotów ,przypisów, odpisów.
  3. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat oraz wystawianie postanowień o zaliczeniu wpłaty na należność główną, odsetki za zwłokę oraz inne należności np. koszty upomnienia,
  4. Dokonywanie zwrotów z podatku dochodowego i karty podatkowej ,w razie dokonywanie zwrotów innych należności podatkowych .
  5. Współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przepływu informacji dotyczącej zobowiązań podatkowych, likwidacji zaległości podatkowych oraz stosowania sankcji za popełnienie przestępstwa i wykroczenia podatkowego, a w szczególności:
   -współpraca z komórkami wymiarowymi podatków bezpośrednich w zakresie, po upływie okresu rozliczeniowego, decyzji określających należne odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek,
   - bieżące kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego skarbowego wobec płatników, którzy pobranego podatku nie wpłacają w terminie na rachunek organu podatkowego, bieżące kierowanie wniosków w wszczęcie postępowania karnego skarbowego wobec podatników, którzy uporczywie nie wpłacają w terminie podatku, bieżące przekazywanie informacji do komórki NIP o podatnikach, którzy składając deklarację lub oświadczenie nie dopełnili obowiązku zawiadomienia organu podatkowego o zmianie objętych nimi danych
  6. Wiązanie transakcji na kartach kontowych,
  7. Określanie – przy księgowaniu transakcji- udziału gmin w dystrybucji dochodów oraz wprowadzanie do systemu CIT ST w celu ustalenia należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
  8. Sprawdzanie prawidłowości wiązań transakcji, oznaczeń właściwych flag, weryfikacji poprawności zapisów na kartach kontowych podatników z dokumentami źródłowymi stanowiącymi ich podstawę, w celu zapewnienia rzetelnych danych sprawozdawczych
  9. Bieżące wyjaśnianie nadpłat oraz podejmowanie działań w zakresie ich likwidacji.

  10.  Zaliczanie wpłat ,zwrotów i nadpłat na pokrycie zaległości podatkowych wraz z odsetkami oraz na  bieżące zobowiązania,

  11.  Wystawianie dokumentów dotyczących rozliczeni zwrotu/nadpłaty(postanowienia, zawiadomienia),

  12.  Bieżące wyjaśnianie z komórkami wymiarowymi przyczyn braku przypisu na karcie kontowej,

  13.  Bieżące wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na występujące zaległości podatkowe, współpraca z Działem Egzekucji w zakresie likwidacji zaległości podatkowych oraz systematyczne uzgadnianie z pracownikami Działu Egzekucji stanu zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym i terminowe ograniczanie zaległości podatkowych wykazanych w tytułach wykonawczych.

  14.  Ustalanie stanu zobowiązań podatkowych do syndyków masy upadłości 

  15.  Obsługa programu Biblioteka Akt

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               Niezbędne

   

  Wykształcenie:

  -  średnie ekonomiczne

  Preferowane – wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne.

   

  pozostałe wymagania niezbędne:

   

  1.  znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  2.  terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
  3.  umiejętność obsługi komputera,
  4.  komunikatywność w kontaktach z klientem,
  5.  wysoka kultura osobista.

   

   

                          wymagania dodatkowe

   1.  doświadczenie w administracji skarbowej,
   2.  umiejętność obsługi systemu POLTAX i POLTAX 2B
   3.  samodzielność i komunikatywność,
   4.  umiejętność pracy w zespole,
   5.  odporność na stres,
   6.  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
   7.  umiejętność organizacji pracy.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  •  kopia dowodu osobistego,

   

   

   

  Termin składania dokumentów:

     1 czerwiec 2012r.

   

   

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

   

  Inne informacje:

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 06-08.06. 2012r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Jadwiga Dudzińska dnia 2012-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Inspektor do spraw postępowań podatkowych

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  inspektor

  do spraw postępowań podatkowych

  w Dziale postępowań podatkowych

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 2

  Adres urzędu

  Urząd Skarbowy
  ul.Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec
  • Urząd Skarbowy
   ul.Garncarska 10
   59-700 Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przeprowadzanie postępowań podatkowych w sprawach określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku , kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku z przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
  • Dokonywanie wnikliwej i obiektywnej analizy przedłożonych deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu na rachunek bankowy w celu prawidłowej oceny dotyczącej zasadności zwrotu.
  • Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach
  • Prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
  • Prowadzenie czynności sprawdzających w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.
  • Rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców a także o odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego.
  • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
  • Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca w pokoju dwuosobowym.


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Stanowisko wyposażone w komputer i drukarkę.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie ekonomiczne
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji skarbowej,
  • umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego,

  Termin składania dokumentów:

  02-04-2012

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas określony od kwietnia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 5-6 kwietnia 2012r.z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Jadwiga Dudzińska dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej ds. obsługi bezpośredniej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  referent
  do spraw obsługi bezpośredniej
  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej


  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec
   Urząd Skarbowy
   ul.Garncarska 10
   59-700 Bolesławiec

  Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie deklaracji w celu sporządzania rejestrów przypisów i odpisów na kartach kontowych podatników
  • Przeprowadzanie czynności sprawdzających i sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego
  • Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.
  • Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu (w tym do Komorników, organów rentowych itp.)
  • Przygotowywanie projektów postanowień w sprawie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści.
  • Obsługa Sali Informacyjnej.
  • Staranne, taktowne i bezstronne załatwianie i informowanie klientów Urzędu,
  • Dbałość o prawidłową współpracę z innymi komórkami urzędu, właściwy i terminowy przepływ informacji.

  Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b e d n e

  • wyksztalcenie: średnie
  • pozostale wymagania niezbedne:
   • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
   • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
   • umiejętność obsługi komputera,
   • komunikatywność w kontaktach z klientem,
   • wysoka kultura osobista.

  wymagania dodatkowe

  • umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy

  Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dowodu osobistego

  Termin skladania dokumentow:

   24-09-2011

  Miejsce skladania dokumentow:

   Urząd Skarbowy
   Garncarska 10
   59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Umowa na czas określony od pażdziernika 2011 do maj 2012
  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 28-29 wrzesień 2011 z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2011-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent - identyfikacja i rejestracja podatkowa

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   REFERENT

  Dział obsługi bezpośredniej. Wieloosobowe stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

   Wymiar etatu : 1 etat / zatrudnienie na czas zastępstwa/

  Liczba stanowisk: 1

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   1.        Obsługa stanowiska informacyjnego.

  2.        Weryfikacja i nadawanie numerów identyfikacji podatkowej NIP oraz wpisywanie aktualizacji z NIP1, NIP2 i NIP3,EDG.

  3.        Rejestrowanie podatników  i wydawanie potwierdzeń oraz duplikatów NIP.

  4.        Weryfikacja „Kart potwierdzeń zwrotu” z księgowości.

  5.        Rejestracja pełnomocnictw UPL-1 OPL-1.

  6.        Obsługa wezwań dotyczących błędów w zeznaniach podatkowych.

  7.        Wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy działu.

  8.        Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej  urzędu.

  9.       Weryfikacja wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wzywanie podatników do dokonania aktualizacji na ich podstawie .

  10.   Przeprowadzanie czynności sprawdzających i sporządzanie protokołów  z przeprowadzonych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               niezbędne

  Wykształcenie:

  -  wyższe

  pozostałe wymagania niezbędne:

  •  znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  •  terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
  •  umiejętność obsługi komputera,
  •  komunikatywność w kontaktach z klientem,
  •  wysoka kultura osobista.

                           wymagania dodatkowe

  •  umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  •  samodzielność i komunikatywność,
  •  umiejętność pracy w zespole,
  •  odporność na stres,
  •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  •  umiejętność organizacji pracy.

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopia dowodu osobistego,

   

  Termin składania dokumentów:

  12.05.2011

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa pracownika od maj 2011

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 17-18 maj 2011 z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Jadwiga Dudzińska dnia 2011-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent - obsługa bezpośrednia

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   REFERENT

  Dział obsługi bezpośredniej. Wieloosobowe stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

   

  Wymiar etatu : 1 etat / zatrudnienie na czas zastępstwa/

  Liczba stanowisk: 1

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   1.       Weryfikowanie i zatwierdzanie deklaracji w celu sporządzania rejestrów przypisów i odpisów na kartach kontowych podatników

  2.       Przeprowadzanie czynności sprawdzających i sporządzanie protokołów  z przeprowadzonych  czynności w celu ustalenia stanu faktycznego

  3.       Przygotowywanie i udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu (w tym do Komorników, organów rentowych itp.)

  4.       Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.

  5.       Przygotowywanie projektów postanowień w sprawie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści.

  6.       Obsługa Sali Informacyjnej.

  7.       Staranne, taktowne i bezstronne załatwianie i informowanie klientów Urzędu,

  8.       Dbałość o prawidłową współpracę z innymi komórkami urzędu, właściwy i terminowy przepływ informacji.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               niezbędne

  Wykształcenie:

  -  średnie ekonomiczne

   pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  • terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych
  •  umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność w kontaktach z klientem,
  •  wysoka kultura osobista.

                           wymagania dodatkowe

  •  umiejętność obsługi systemu POLTAX ,
  •  samodzielność i komunikatywność,
  •  umiejętność pracy w zespole,
  •  odporność na stres,
  •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  •  umiejętność organizacji pracy.

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopia dowodu osobistego,

   Termin składania dokumentów:

  12.05.2011

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa pracownika od maj 2011

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniający wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie urzędu bip.usbc.kei.pl w dniach 17-18 maj 2011 z podaniem daty i godziny kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Jadwiga Dudzińska dnia 2011-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent - wprowadzanie danych, czynności sprawdzające.

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

  REFERENT

  Referacie Przetwarzania Danych, Czynności Sprawdzających 

  Wymiar etatu : 1 etat / zatrudnienie na czas zastępstwa/

  Liczba stanowisk: 1

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   1)        Wprowadzanie danych z deklaracji/zeznań wraz z załącznikami oraz przekazywanie dokumentów wprowadzonych do komórek wymiarowych.

  2)        Opisywanie i wyłączanie dokumentów z paczki, których nie można było wprowadzić do bazy danych i przekazywanie tych dokumentów wraz z informacją na stanowisko wymiarowe.

  3)        Wnioskowanie do komórki zajmującej się rejestracja i identyfikacją podatników/płatników o nadanie obowiązku podatkowego.

  4)        Wnioskowanie do komórki zajmującej się rejestracja i identyfikacją podatników/płatników  o chwilowe wycofanie wyrejestrowania, w celu wprowadzenia złożonych później dokumentów.

  5)        Wnioskowanie do komórki zajmującej się rejestracja i identyfikacją podatników/płatników o zarejestrowanie w bazie POLTAX nowego podatnika, który występuje w zeznaniu lub deklaracji

  6)        Sporządzanie raportów, celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.

  7)        Obowiązek informowania Naczelnika urzędu skarbowego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.228-230a kodeksu karnego w związku z działalnością urzędu, oraz zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.

  8)        Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               niezbędne

  Wykształcenie:

  -  średnie

  pozostałe wymagania niezbędne:

  •  sprawna obsługa komputera,

                           wymagania dodatkowe

  •  obsługa systemu POLTAX w zakresie wpisywania dokumentów,
  •  samodzielność i komunikatywność,
  •  umiejętność pracy w zespole,
  •  odporność na stres,
  •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  •  umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopia dowodu osobistego,

   

  Termin składania dokumentów:

  21.04.2011

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa pracownika od maj 2011

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2011-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zastępstwo inspektora w Dziale Postępowań Podatkowych

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   INSPEKTOR

  Dział postępowań podatkowych

   

  Wymiar etatu : 1 etat

  Liczba stanowisk: 1

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   1.Przeprowadzanie postępowań podatkowych w sprawach określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku , kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku z przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

  2. Dokonywanie wnikliwej i obiektywnej analizy przedłożonych deklaracji VAT z wykazaną wotą zwrotu na rachunek bankowy w celu prawidłowej oceny dotyczącej zasadności zwrotu.

  3. Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach

  4. Prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

  5. Prowadzenie czynności sprawdzających w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

  6. Rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców a także o odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego.

  7. Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

  8. Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               niezbędne

  Wykształcenie:

  -  wyższe ekonomiczne lub administracyjne

   

  pozostałe wymagania niezbędne:

  •  znajomość prawa podatkowego i ustawy Ordynacja podatkowa,
  •  biegła obsługa komputera,
  •  zdolność analitycznego myślenia.

   

                           wymagania dodatkowe

  •  doświadczenie w administracji skarbowej,
  • znajomość aplikacji POLTAX,
  •  samodzielność i komunikatywność,
  •  umiejętność pracy w zespole,
  •  odporność na stres,
  •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  •  umiejętność organizacji pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
   • celów rekrutacji,
  •  kopia dowodu osobistego ,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Termin składania dokumentów:

  26.01.2011

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa pracownika od lutego 2011 do sierpnia 2011r.

   Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie  w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2011-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Dziale Rachunkowości Podatkowej

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu poszukuje kandydata na stanowisko

  Referenta w Dziale Rachunkowości Podatkowej

   

  Wymiar etatu : 1 etat

  Liczba stanowisk: 2

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  •  bieżące przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów wpłat załączonych do wyciągu bankowego, 
  •  księgowanie przypisów i odpisów na podstawie dokumentów źródłowych oraz ich uzgadnianie z rejestrami, 
  •  zlecanie i realizacja zwrotów w terminach zapewniających zachowanie ustawowych terminów, 
  •  wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty, zwrotu, 
  •  naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, 
  •  podawanie informacji potrzebnych do wydawania zaświadczeń, 
  •  obsługa interesantów, 
  •  współpraca z innymi komórkami urzędu, 
  •  obsługa programów komputerowych w zakresie działania działu. 

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               niezbędne

  Wykształcenie:

  - średnie , wyższe ekonomiczne lub administracyjne

   

  pozostałe wymagania niezbędne:

  •  znajomość prawa podatkowego i ustawy Ordynacja podatkowa,
  •  znajomość podstawowych zasad księgowania,
  •  biegła obsługa komputera,
  •  zdolność analitycznego myślenia.

   

                           wymagania dodatkowe

  •  doświadczenie w administracji skarbowej,
  •  samodzielność i komunikatywność,
  •  umiejętność pracy w zespole,
  •  odporność na stres,
  •  dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
  •  umiejętność organizacji pracy.

    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  •  kopia dowodu osobistego ,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Termin składania dokumentów:

  31-08-2010

   

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Inne informacje:

   Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2010-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Naczelnik US Bolesławiec poszukuje kandydata na stanowisko Radca prawny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowy w Bolesławcu poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • radca prawny
  • do spraw obsługi prawnej

  Wymiar etatu: 0.5

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Bolesławiec
   Urząd Skarbowy
   ul.Garncarska 10
   59-700 Bolesławiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z działalnością urzędu skarbowego w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego zleconych spraw,
  • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Naczelnika Urzędu oraz projektów umów zawieranych przez Urzędu Skarbowy w celu zapewnienia ich zgodności z prawem,
  • Wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Urzędu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • Informowanie kadry kierowniczej Urzędu o zmianach w obowiązujących aktach prawnych w zakresie działania Urzędu w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji stanu prawnego,
  • Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

  Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b e d n e

  • wykształcenie: wyższe prawnicze
  • pozostałe wymagania niezbędne:

  -         wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,

  -         dobra znajomość prawa administracyjnego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego oraz z zakresu zamówień publicznych,

  -         umiejętność obsługi komputera,

  -         asertywność, umiejętność podejmowania decyzji, przekonywania i konsultowania kwestii drażliwych,

  -         rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,

  -         kandydat nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, pracować w kancelarii prawnej oraz pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym urzędem administracji państwowej,

  wymagania dodatkowe

  • ukończone kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe
  • umiejętność pracy pod presją czasu.
  • doświadczenie w administracji skarbowej

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • kopia wpisu na listę radców prawnych.
  • kopia dowodu osobistego ,

  Termin składania dokumentów:

  28-08-2010

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2010-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Naczelnik US Bolesławiec poszukuje kandydata na stanowisko Radca prawny.

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Radca prawny

  Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

   / na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej/ 

   

  Wymiar etatu : 0,5 etatu

   

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z działalnością urzędu skarbowego w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego zleconych spraw, 
  • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Naczelnika Urzędu oraz projektów umów zawieranych przez Urzędu Skarbowy w celu zapewnienia ich zgodności z prawem, 
  • Wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Urzędu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, 
  • Informowanie kadry kierowniczej Urzędu o zmianach w obowiązujących aktach prawnych w zakresie działania Urzędu w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji stanu prawnego, 
  • Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych. 

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                               niezbędne

  Wykształcenie:

  - wyższe prawnicze

  pozostałe wymagania niezbędne:

  •  wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych, 
  •  dobra znajomość prawa administracyjnego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnego, gospodarczego oraz z zakresu zamówień publicznych,
  •  umiejętność obsługi komputera,
  •  asertywność, umiejętność podejmowania decyzji, przekonywania i konsultowania kwestii drażliwych,
  •  rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,
  •  kandydat nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, pracować w kancelarii prawnej oraz pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym urzędem administracji państwowej,

   

                           wymagania dodatkowe

   

  •  ukończone kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe
  •  umiejętność pracy pod presją czasu.

   

   

   

   

   

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
   • celów rekrutacji,
  •  kopia dowodu osobistego ,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
  • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  •  kopia wpisu na listę radców prawnych.

   

   

  Termin składania dokumentów:

  05-07-2010

   

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec 

   

   

  Inne informacje:

   Informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (75) 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2010-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent na stanowisko d/s Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  na stanowiskach pracy ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

   

  Główne obowiązki:

  1)      Wpisywanie aktualizacji: NIP1, NIP2 i NIP3.

  2)      Obsługa stanowiska informacyjnego, w tym dbanie o kompletność formularzy NIP na regale.

  3)      Zakładanie kart zgłoszenia rachunku bankowego przy ich przyjmowaniu.

  4)      Wpisywanie obowiązków.

  5)      Kompletowanie archiwum NIP.

  6)      Weryfikowanie wykazów utworzonych bądź zlikwidowanych rachunków bankowych wpływających z banków.

  7)      Wpisywanie do POLTAX i wysyłanie odpowiedzi (zapytań) do wszystkich INF.

  8)      Weryfikowanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wzywanie podatników do dokonywania aktualizacji na ich podstawie.

  9)      Wyrejestrowywanie podatników z bazy na podstawie zmian adresów z INF (obsługa INF wpływających do US).

  10)  Wyrejestrowywanie podatników z bazy na podstawie zeszytu – odrejestrowywanie.

  11)  Wyrejestrowywanie podatników z bazy na podstawie aktów zgonu.

  12)  Przesyłanie wg właściwości mylnie skierowanych do tutejszego US wszystkich dokumentów.

  13)  Odnotowywanie w POLTAX druków PIT8B, PIT8C, PIT40, PIT11.

  14)  Wpisywanie zwrotnych potwierdzeń NIP.

  15)  Zakładanie akt nowo zarejestrowanym podatnikom.

  16)  Wezwania do NIP3 i ich obsługa.

  17)  Weryfikacja i sprawdzanie wykazów podmiotów nieistniejących z IS oraz w miarę potrzeb udzielanie odpowiedzi.

  18)   Wydawanie postanowień do sprostowania błędu - oczywistych omyłek.

   

  Wykształcenie:

  - wyższe administracyjne lub ekonomiczne

   

  Wymagania konieczne:

  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  - znajomość ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji

     podatników i płatników /Dz.U. z 2004r. Nr 269,poz. 2681 ze zm./ oraz ustawy ordynacja  

     podatkowa,

  - dyspozycyjność,

  - zdolność analitycznego myślenia,

  - umiejętność biegłej obsługi komputera,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, kreatywność,

  - komunikatywność

   

   

   

   

  Wymagania pożądane:

   - znajomość obsługi programu POLTAX,

   - staż pracy w organach skarbowych,

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia dowodu osobistego ,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  09-09-2008

   

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa pracownika od października 2008 do lutego 2009r.

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2008-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Referacie Podatku Dochodowego

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w  Referacie Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

   

   

  Główne obowiązki:

  1.      Kontrola formalna i rachunkowa składanych deklaracji oraz ich obsługa  w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

  2.      Weryfikacja merytoryczna dokumentów składanych przez podatnika wezwanego do czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

  3.      Analiza przedłożonych dokumentów, porównanie zgodności danych z nich wynikających z deklaracją podatkową.

  4.      Analiza materiału dowodowego oraz prowadzenie postępowania podatkowego.

  5.      Opracowywanie projektów decyzji wymiarowych.

  6.      Archiwizowanie dokumentów.

  7.      Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

  8.      Przygotowywanie informacji dla innych instytucji w zakresie danych dotyczących podatników podatku dochodowego.

  9.      Przygotowywanie informacji do zaświadczeń w zakresie podatku dochodowego.

  10.  Czynności sprawdzające do wniosków z zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

   

  Wykształcenie:

  - wyższe o kierunku administracja lub ekonomiczne w zakresie gospodarki i administracji  

     publicznej lub podatków

   

   

  Wymagania konieczne:

   

  - Znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy o podatku 

     dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

     oraz ustawy ordynacja podatkowa.

  - Zdolność analitycznego myślenia.

  - Umiejętność biegłej obsługi komputera.

  - Umiejętność pracy w zespole.

  - Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, kreatywność

  - Komunikatywność

   

   

  Wymagania pożądane:

   - znajomość obsługi programu POLTAX

   - staż pracy w organach skarbowych

   - dyspozycyjność.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  13-06-2008

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2008-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Referacie Podatku Dochodowego z innych źródeł

                                                                                 

   

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w  Referacie Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych z Innych Żródeł

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

   

   

  Główne obowiązki:

   

  1.      przyjmowanie i wstępna weryfikacja pod względem formalnym złożonych zeznań i innych deklaracji z zakresu podatku dochodowego z innych źródeł,

  2.      sporządzanie rejestrów przypisów/odpisów dla działu rachunkowości podatkowej na podstawie wprowadzonych do systemu POLTAX deklaracji i zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego z innych źródeł,

  3.      wydawanie zaświadczeń dla celów zasiłkowych,

  4.      prowadzenie postępowań w zakresie czynności sprawdzających w odniesieniu do podatników podatku dochodowego z innych źródeł – przygotowywanie pism i wezwań do podatników oraz weryfikacja zebranego materiału dowodowego,

  5.      przygotowywanie wniosków o ukaranie na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego,

  6.      przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane przez podatników oraz inne instytucje,

  7.      bieżące uzupełnianie wiedzy z zakresu realizowanych przez referat zadań,

  8.      wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

   

  Wykształcenie:

   Wyższe administracyjne lub ekonomiczne

  o kierunku ekonomia, finanse i bankowość, podatki

   

  Wymagania konieczne:

  -         Znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ordynacja podatkowa,

  -         Zdolność analitycznego myślenia

  -         Umiejętność biegłej obsługi komputera,

  -         Umiejętność pracy w zespole,

  -         Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, kreatywność

  -         Komunikatywność,

   

   

   

   

   

   

  Wymagania pożądane:

   - znajomość obsługi programu POLTAX,

   - staż pracy w organach skarbowych,

   - dyspozycyjność.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  11-04-2008

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2008-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Referacie VAT

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w  Referacie Podatków Pośrednich

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

   

   

  Główne obowiązki:

   

  - analiza i zatwierdzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K,

  - czuwanie nad terminowymi zwrotami VAT po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania 

     wyjaśniającego,

  - prowadzenie postępowania podatkowego  w zakresie wymaganym do wydania decyzji,        -  wydawanie zaświadczeń z zakresu działania komórki VAT,

  - kompletowanie dokumentów w teczkach podatników,

  - udział przy wydrukach z kas rejestrujących,

    udzielanie informacji w sprawie VAT ,

  - obsługa Sali informacyjnej,

  - bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. karno-skarbowych i pozostałymi komórkami 

     organizacyjnymi,

  - wydawanie decyzji podatkowych z zakresu VAT,

  - przygotowanie materiału do sporządzania sprawozdawczości do Izby Skarbowej,

  - bieżące prowadzenie rejestru odwołań, terminowe ich załatwianie, sporządzanie w tym 

     zakresie wymaganej sprawozdawczości,

  -  przygotowanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,

  - przygotowanie dokumentów celem przekazania do archiwum.

   

   

  Wykształcenie:

   preferowane wyższe administracyjne lub ekonomiczne

   

   

  Wymagania konieczne:

  - znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa, terminów ustawowych 

     wynikających z ustaw podatkowych,

  - umiejętność obsługi komputera (system Poltax),

  - komunikatywność w kontaktach z klientem,

   - wysoka kultura osobista,

   -dobra organizacja pracy, rzetelność

   

   

  Wymagania pożądane:

   - znajomość ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,

     poz.535 ze zmianami) ,

  - znajomość języka obcego,

   - dyspozycyjność.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  10-03-2008

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Jadwiga Dudzińska dnia 2008-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Referacie Podatku Dochodowego

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w  Referacie Podatku Dochodowego Od Osób

  Prowadzących Działalność Gospodarczą

   

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

   

   

  Główne obowiązki:

  -         Weryfikacja merytoryczna dokumentów składanych przez podatnika wezwanego do czynności sprawdzających,

  -         Analiza przedłożonych dokumentów, porównanie zgodności danych z nich wynikających z deklaracją podatkową,

  -         Analiza materiału dowodowego oraz prowadzenie postępowania podatkowego

  -         Opracowywanie projektów decyzji wymiarowych,

  -         Archiwizowanie dokumentów,

  -         Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

  -         Przygotowywanie informacji dla innych instytucji w zakresie danych dotyczących podatników podatku dochodowego,

  -         Przygotowywanie informacji do zaświadczeń w zakresie podatku dochodowego,

  -         Czynności sprawdzające do wniosków o zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

   

   

   

  Wykształcenie:

   wyższe

   

   

  Wymagania konieczne:

   

  -         Znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ordynacja podatkowa,

  -         Zdolność analitycznego myślenia

  -         Umiejętność biegłej obsługi komputera,

  -         Umiejętność pracy w zespole,

  -         Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, kreatywność

  -         Komunikatywność,

   

   

  Wymagania pożądane:

   - znajomość obsługi programu POLTAX,

   - staż pracy w organach skarbowych,

   - dyspozycyjność.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  10-03-2008

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   

    udostępnił Jadwiga Dudzińska dnia 2008-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent na na stanowisku pracy ds. podatków majątkowych i opłat

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

  Referenta w pełnym wymiarze czasu pracy /na czas zastępstwa/

  na stanowisku pracy ds. podatków majątkowych i opłat

  Główne obowiązki:

  - obsługa interesantów na sali informacyjnej,

  - dokonywanie analiz składanych deklaracji PCC-3 pod względem formalnym i

  rachunkowym,

  - prowadzenie rejestrów deklaracji PCC-3 oraz deklaracji ze spadków i darowizn,

  - wyjaśnienie nadpłat w podatku od czynności cywilnoprawnych,

  - wydawanie zaświadczeń na żądanie podatnika potwierdzających dokonanie czynności,

  - wnioskowanie o ukaranie na podstawie kodeksu karnego-skarbowego za nieterminowe

  składanie deklaracji PCC-3,

  - prowadzenie postępowań w sprawach podatkowych w zakresie ustalania wartości,

  zakończonych wydaniem decyzji w PCC-3 oraz spadków i darowizn,

  - przygotowywanie wniosków w sprawach odwołań,

  - sporządzanie sprawozdawczości,

  - współpraca z pozostałymi komórkami Urzędu.

  Wykształcenie: wyższe

  Wymagania konieczne:

  - znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności PCC, spadków i darowizn,

  ordynacji podatkowej,

  - zdolność analitycznego myślenia,

  - umiejętność biegłej obsługi komputera,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość,

  - komunikatywność

  Wymagania pożądane:

  - znajomość obsługi programu POLTAX i CZM,

  - staż pracy w organach skarbowych /np. staż, umowa-zlecenie/,

  - znajomość rynku nieruchomości.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - życiorys i list motywacyjny,

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

  przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

  celów rekrutacji.

  - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  11.02.2008r.

  Pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu/075/ 6465 264

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.
  Brak kontaktu jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2008-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Ref Pod. Dochodowego z Innych Źródeł

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w  Referacie Podatku Dochodowego z Innych Źródeł

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 etat

   

   

  Główne obowiązki:

  - wydawanie zaświadczeń o dochodach do świadczeń rodzinnych, socjalnych, a także zaświadczeń przedstawianych w obcych organach podatkowych

  - wydawanie zaświadczeń VAT-25

  - obsługa zeznań podatkowych (sprawdzanie poprawności złożonych dokumentów, wypisywanie wezwań do podatników, zatwierdzanie zeznań podatkowych w systemie POLTAX, tworzenie rejestrów przypisów/odpisów)

  - prowadzenie czynności sprawdzających (przygotowywanie wezwań, sprawdzanie poprawności wykazanych w zeznaniu podatkowych ulg, spisywanie protokołów z czynności sprawdzających)

   

   

  Wykształcenie:  średnie ekonomiczne

   

  Wymagania konieczne:

  - znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa, terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych,

  - umiejętność obsługi komputera (system Poltax),

  - komunikatywność w kontaktach z klientem,

   - wysoka kultura osobista,

   -dobra organizacja pracy, rzetelność

   

  Wymagania pożądane:

  - znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w szczególności w zakresie zaświadczeń, czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego,

   - dyspozycyjność,

   - doświadczenie pracy na podobnym stanowisku

   - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

    

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  25/11/2007

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul. Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Dziale Rachunkowości Podatkowej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w Dziale Rachunkowości Podatkowej

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1 /na czas zastępstwa listopad 2007-kwiecień 2008/

   

   

  Główne obowiązki:

  - bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej,

  - kontrola terminowości wpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych,

  - sporządzanie upomnień, postanowień i tytułów wykonawczych,

  - terminowe dokonywanie zwrotów i rozliczanie nadpłat,

  - ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania

    zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowych,

  - przyjmowanie i obsługa interesantów. 

   

  Wykształcenie:  wyższe ekonomiczne

   

   

  Wymagania konieczne:

  - umiejętność biegłej obsługi komputera,

  - znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

  - dobra organizacja pracy i samodzielność,

  - odpowiedzialność, systematyczność,  rzetelność,

  - odporność na stres.

   

  Wymagania pożądane:

  - znajomość systemu informatycznego POLTAX i POLTAX 2 B,

  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  26/10/2007

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent d/s Ewidencji i Identyfikacji Podatników

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  na stanowisku ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

    

  Główne obowiązki:

   

  1)      Wpisywanie aktualizacji  NIP1, NIP2 i NIP3.

  2)      Obsługa stanowiska informacyjnego, w tym dbanie o kompletność formularzy NIP na regale.

  3)      Zakładanie i weryfikacja  „Kart Zgłoszeń Rachunków Bankowych” na podstawie złożonych aktualizacji NIP1 i NIP2  oraz przekazywanie ich kserokopii do Działu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą (PD), Działu Podatków Pośrednich (PP), Kontroli Podatkowej (KP) i Rachunkowości Podatkowej (RP). Wpisywanie rachunków bankowych do systemu POLTAX na podstawie przeprowadzonej weryfikacji.

  4)      Wpisywanie obowiązków.

  5)      Kompletowanie archiwum NIP.

  6)      Nadawanie numerów identyfikacji podatkowej NIP na podstawie : NIP1, NIP2 i NIP3.

  7)      Weryfikowanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wzywanie podatników do dokonywania aktualizacji na ich podstawie.

  8)      Przesyłanie wg właściwości mylnie skierowanych do tut.US dokumentów-wszystkich.

  9)      Odnotowywanie w POLTAX druków PIT8B, PIT8C, PIT40, PIT11.

  10)  Przeprowadzanie weryfikacji w związku z tworzeniem CRP.

  11)  Wysyłanie wezwań w zakresie aktualizacji do druków NIP1, NIP2 i NIP3 oraz ich obsługa.

  12)  Odpowiedzi do ZUS, KRUS, Komornika, Izb Celnych itp.

  13)  Co miesięczne przekazywanie komputerowych wykazów rachunków bankowych do PP, KP, RP i PD.

  14)  Wpisywanie do komputerowej bazy POLTAX kart z innych działów włącznie z tymi, które wymagają uprzedniej weryfikacji w SeRcU.

  15)  Obsługa programu Serce.

  16)  Obsługa programu VIES.

   

  Wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne

    

  Wymagania konieczne:

  - samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - komunikatywność,

  - zdolność organizacji pracy.

    

  Wymagania pożądane:

  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  - znajomość ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji

     podatników i płatników /Dz.U. z 2004r. Nr 269,poz. 2681 ze zm./,

  - dyspozycyjność.

    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

    

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  12/09/2007

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa mielnik dnia 2007-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Dziale Rachunkowości Podatkowej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w Dziale Rachunkowości Podatkowej

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

   

  Główne obowiązki:

  - bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej,

  - kontrola terminowości wpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych,

  - sporządzanie upomnień, postanowień i tytułów wykonawczych,

  - terminowe dokonywanie zwrotów i rozliczanie nadpłat,

  - ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania

    zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowych,

  - przyjmowanie i obsługa interesantów. 

   

  Wykształcenie:  wyższe ekonomiczne

   

  Wymagania konieczne:

  - umiejętność biegłej obsługi komputera,

  - znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

  - dobra organizacja pracy i samodzielność,

  - odpowiedzialność, systematyczność,  rzetelność,

  - odporność na stres.

   

  Wymagania pożądane:

  - znajomość systemu informatycznego POLTAX i POLTAX 2 B,

  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  11/08/2007

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Dziale Rachunkowości Podatkowej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w Dziale Rachunkowości Podatkowej

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

   

   

  Główne obowiązki:

  - bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej,

  - kontrola terminowości wpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych,

  - sporządzanie upomnień, postanowień i tytułów wykonawczych,

  - terminowe dokonywanie zwrotów i rozliczanie nadpłat,

  - ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania

    zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowych,

  - przyjmowanie i obsługa interesantów. 

   

  Wykształcenie:  wyższe ekonomiczne

   

   

  Wymagania konieczne:

  - umiejętność biegłej obsługi komputera,

  - znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

  - dobra organizacja pracy i samodzielność,

  - odpowiedzialność, systematyczność,  rzetelność,

  - odporność na stres.

   

  Wymagania pożądane:

  - znajomość systemu informatycznego POLTAX i POLTAX 2 B,

  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  11/07/2007

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Referacie Podatku Dochodowego
  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  Naczelnik
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  referenta
  Podatku Dochodowego
  w Ref. Pod. Doch. Od Osób Prow Dział. Gosp.
  Liczba lub wymiar etatu: 1
  Główne obowiązki:
  - analiza wykazanych przez płatnika nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nadpłat wykazanych przez podatników,
  - w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wezwanie podatnika lub płatnika do złożenia korekty bądź wszczęcie postępowania podatkowego,
  - przypisywanie decyzji wymiarowych do systemu POLTAX,
  - prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
  - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji,
  - udzielanie odpowiedzi innym organom podatkowym w zakresie danych dotyczących podatników i płatników podatku dochodowego,
  - przygotowywanie informacji dla innych instytucji w zakresie danych dotyczących podatników i płatników podatku dochodowego,
  - przygotowywanie i wydawanie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności płatnika oraz decyzji określającej zobowiązanie podatkowe,
  - czynności sprawdzające dotyczące dokonanych odliczeń w zeznaniu rocznym podatników
  Wykształcenie:
  wyższe ekonomiczne
  Wymagania konieczne:
  - znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników,
  - znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ordynacja podatkowa,
  - zdolność analitycznego myślenia
  - umiejętność biegłej obsługi komputera,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość,
  - komunikatywność,
  Wymagania pożądane:
  - znajomość obsługi programu POLTAX,
  - staż pracy w organach skarbowych,
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  - życiorys i list motywacyjny,
  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
  - kopie świadectw pracy.
  Dokumenty należy składać w terminie do: 28-05-2007
  pod adresem:
  Urząd Skarbowy
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec
  Inne informacje:
     - zatrudnienie na czas zastępstwa od czerwca 2007
     - zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie terminie rozmowy wstępnej,
     - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
     - dodatkowe informacje mozna uzyskać pod nr tel. (075)6465264
    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Oferta pracy - stanowisko wprowadzania danych

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  referenta
  ds. wprowadzania danych
  w Referacie Informatyki, Analiz i Wprowadzania Danych

  Liczba lub wymiar etatu: 1

  Główne obowiązki:


  - wprowadzanie danych podstawowych i szczegółowych z deklaracji,
  zeznań i dołączonych do nich załączników do systemu komputerowego.

  Wykształcenie:

  co najmniej średnie

  Wymagania konieczne:

  - umiejętność biegłej obsługi komputera w tym znajomość programów komputerowych
  POLTAX, EXEL, WORD,
  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  - zdolność analitycznego myślenia,
  - komunikatywność.

  Wymagania pożądane:

  - samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność,
  - ogólny dobry stan zdrowia,
  - zdolność organizacji pracy,
  - dyspozycyjność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  życiorys i list motywacyjny,

  Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

  - kopie świadectw pracy.

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

  27-04-2007

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy
  ul.Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:

  - umowa na zastępstwo - maj-wrzesień 2007r.
  - zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
  wstępnej,
  - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr .tel./075/ 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie - referent d/s poboru

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  Naczelnik
  Poszukuje kandydata na stanowisko

  Referenta
  na stanowisku pracy ds. poboru

  Liczba lub wymiar etatu : 1
  -umowa na czas określony

  Główne obowiązki:
  - przeprowadzanie postępowania dowodowego oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
  - przygotowywanie wniosków w sprawie odwołań od decyzji wydanych w I instancji w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  - przygotowywanie projektów decyzji o przeniesienie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie,
  - sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy przedsiębiorcom oraz  ilości wydanych decyzji,
  - ustalanie w oparciu o zebrany materiał terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  - dokonywanie wpisu zastawu do rejestru zastawów skarbowych,
  - prowadzenie postępowania w zakresie zgłoszenia wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy,
  - wpisywanie do bazy komputerowej wszystkich wydanych decyzji i postanowień,
  - przygotowywanie decyzji o zwolnieniu płatnika z obowiązku pobrania podatku oraz przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy.
   

  Wykształcenie: wyższe
  opis wykształcenia  - prawnicze

  Wymagania konieczne:
  - znajomość przepisów podatkowych i procedury podatkowej,
  - umiejętność obsługi komputera.

  Wymagania pożądane:
  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  - dobra znajomość języka : niemieckiego, angielskiego lub francuskiego/ w mowie i piśmie,
  - samodzielność,
  - odpowiedzialność,
  - komunikatywność,
  - zdolność analitycznego myślenia,

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
     przestępstwo popełnione umyślnie,
  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
     celów rekrutacji,
  - życiorys i list motywacyjny

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
  - kopie świadectw pracy.

  Inne informacje:
  - zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
     wstępnej,
  - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do
  29-01-2007
  pod adresem:

  Urząd Skarbowy
  ul. Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Inne informacje:
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/ 6465 264

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie - referent VAT

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  Naczelnik
  Poszukuje kandydata na stanowisko

  Referenta
  w Referacie Podatków Pośrednich

  Liczba lub wymiar etatu : 1
  umowa na czas określony

  Główne obowiązki:
  - analiza i zatwierdzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K,
  - czuwanie nad terminowymi zwrotami VAT po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
  - prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wymaganym do wydania decyzji,
  - wydawanie zaświadczeń z zakresu działania komórki VAT,
  - kompletowanie dokumentów w teczkach podatników,
  - udział przy wydrukach z kas rejestrujących,
  - udzielanie informacji w sprawie VAT,
  - udzielanie pisemnych informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego,
  - obsługa Sali informacyjnej,
  - bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. karno-skarbowych i pozostałymi komórkami 
    organizacyjnymi,
  - wydawanie decyzji podatkowych z zakresu VAT,
  - przygotowanie materiału do sporządzania sprawozdawczości do Izby Skarbowej,
  - bieżące prowadzenie rejestru odwołań, terminowe ich załatwianie, sporządzanie w tym zakresie wymaganej sprawozdawczości,
  - przygotowanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
  - przygotowanie dokumentów celem przekazania do archiwum

  Wykształcenie: preferowane wyższe administracyjne lub ekonomiczne

  Wymagania konieczne:
  - znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  - terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych,
  - umiejętność obsługi komputera (system POLTAX),
  - komunikatywność w kontaktach z podatnikami,
  - wysoka kultura osobista.

  Wymagania pożądane:
  - znajomość ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami) .

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  - życiorys i list motywacyjny.

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
  - kopie świadectw pracy.

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do
  29-01-2007
  pod adresem:
  Urząd Skarbowy
  ul.Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

  Inne informacje:
  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2007-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zastępstwo w Ref. Podatków Pośrednich

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu
  Naczelnik
  Poszukuje kandydata na stanowisko

  Referenta
  w Referacie Podatków Pośrednich

  Liczba lub wymiar etatu : 1
  umowa na czas zastępstwa – wrzesień 2006-luty 2007.


  Główne obowiązki:
  - analiza i zatwierdzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K,
  - czuwanie nad terminowymi zwrotami VAT po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania 
    wyjaśniającego,
  - prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wymaganym do wydania decyzji,
  - wydawanie zaświadczeń z zakresu działania komórki VAT,
  - kompletowanie dokumentów w teczkach podatników,
  - udział przy wydrukach z kas rejestrujących,
  - udzielanie informacji w sprawie VAT,
  - udzielanie pisemnych informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego,
  - obsługa Sali informacyjnej,
  - bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. karno-skarbowych i pozostałymi komórkami 
    organizacyjnymi,
  - wydawanie decyzji podatkowych z zakresu VAT,
  - przygotowanie materiału do sporządzania sprawozdawczości do Izby Skarbowej,
  - bieżące prowadzenie rejestru odwołań, terminowe ich załatwianie, sporządzanie w tym  
     zakresie wymaganej sprawozdawczości,
  - przygotowanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
  - przygotowanie dokumentów celem przekazania do archiwum


  Wykształcenie: preferowane wyższe administracyjne lub ekonomiczne


  Wymagania konieczne:
  - znajomość procedur wynikających z ustawy ordynacja podatkowa,
  - terminów ustawowych wynikających z ustaw podatkowych,
  - umiejętność obsługi komputera (system POLTAX),
  - komunikatywność w kontaktach z klientem,
  - wysoka kultura osobista.

  Wymagania pożądane:
  - znajomość ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami) .


  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
     przestępstwo popełnione umyślnie,
  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
     celów rekrutacji,
  - życiorys i list motywacyjny.

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
  - kopie świadectw pracy.


  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do
  30/08/2006
  pod adresem:
  Urząd Skarbowy
  ul.Garncarska 10
  59-700 Bolesławiec

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

  Inne informacje:

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2006-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w ds. NIP

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  na stanowisku ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

   

  Główne obowiązki:

  - obsługa stanowiska informacyjnego, w tym dbanie o kompletność formularzy NIP,

  - wpisywanie aktualizacji NIP-3, NIP-1, NIP-2,

  - zakładanie kart zgłoszeń rachunków bankowych przy ich przyjmowaniu,

  - wpisywanie do systemu POLTAX i wysyłanie odpowiedzi, zapytań, informacji-INF,

  - wyrejestrowywanie podatników z bazy na podstawie:

                       - aktów zgonu

                       - zmian adresów

                       - INF

  - wpisywanie obowiązków,

  - obsługa programu Microsoft Word,

  - zakładanie akt nowo zarejestrowanym podatnikom,

  - wpisywanie do systemu POLTAX kart z innych działów /np. z EG, PM itp./,

  - odnotowywanie w POLTAX druków PIT 8B, PIT 8C, PIT 40, PIT 11.

   

   

  Wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne

   

  Wymagania konieczne:

  - samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - komunikatywność,

  - zdolność organizacji pracy.

    

  Wymagania pożądane:

  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  - znajomość ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji

     podatników i płatników /Dz.U. z 2004r. Nr 269,poz. 2681 ze zm./,

  - dyspozycyjność.

    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  14/06/2006

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2006-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Referacie Podatku Dochodowego z Innych Żródeł

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w Referacie Podatku Dochodowego z Innych Żródeł

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

   

  Główne obowiązki:

  - przyjmowanie i sprawdzanie zeznań rocznych,

  - sprawdzanie zeznań nadesłanych pocztą i przyjętych bez sprawdzenia,

  - weryfikacja zeznań rocznych pod kątem prawidłowości odliczeń,

  - wydawanie decyzji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych –

     nie prowadzących działalności gospodarczej,

  - wydawanie zaświadczeń z zakresu podatku dochodowego przez podatników

     nie prowadzących działalności gospodarczej,

  - sporządzanie wniosków z Kodeksu Karnego Skarbowego,

  - dyżury na Sali obsługi interesanta,

  - czynności sprawdzające do wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych

     z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia  

     2007r.

   

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

    

  Wymagania konieczne:

  - znajomość przepisów podatkowych,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - umiejętność redagowania pism urzędowych,

  - rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność,

  - zdolność analitycznego myślenia.

   

  Wymagania pożądane:

  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  - znajomość aplikacji POLTAX,

  - dyspozycyjność,

  - znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

   30/04/2006

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2006-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent w Dziale Księgowości Podatkowej

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w Dziale Rachunkowości Podatkowej

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

   

   

  Główne obowiązki:

  - bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej,

  - kontrola terminowości wpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych,

  - sporządzanie upomnień, postanowień i tytułów wykonawczych,

  - terminowe dokonywanie zwrotów i rozliczanie nadpłat,

  - ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania

    zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i o wysokości zaległości podatkowych,

  - przyjmowanie i obsługa interesantów. 

   

  Wykształcenie:  średnie ekonomiczne

   

   

  Wymagania konieczne:

  -  umiejętność biegłej obsługi komputera,

  - znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

  - dobra organizacja pracy i samodzielność,

  - odpowiedzialność, systematyczność,  rzetelność,

  - odporność na stres.

   

  Wymagania pożądane:

  - znajomość systemu informatycznego POLTAX i POLTAX 2 B,

  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

    

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do 15/04/2006

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   

    udostępnił Mielnik Ewa dnia 2006-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Referent Pod. Doch. od Osób Prow. Dz. Gosp.

  Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  Naczelnik

  Poszukuje kandydata na stanowisko

   

  Referenta

  w Referacie Podatku Dochodowego od Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą

   

  Liczba lub wymiar etatu : 1

   

   

  Główne obowiązki:

  - czynności sprawdzające deklaracji składanych przez podatników, mających na celu

     sprawdzanie terminowości składanych deklaracji, sprawdzanie poprawności dokumentów

     oraz ustalanie stanu faktycznego niezbędnego do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi

     dokumentami,

  - prowadzenie rejestrów przypisów/ odpisów deklaracji,

  - wydawanie zaświadczeń,

  - przygotowywanie projektów decyzji w zakresie podatku dochodowego,

  - udzielanie odpowiedzi na pisma do innych organów,

  - przypisywanie decyzji wymiarowych do systemu POLTAX,

  - sporządzanie rejestrów ze wszystkich przypisanych decyzji,

  - czynności sprawdzające dotyczące dokonanych odliczeń w zeznaniach rocznych,

  - wnioskowanie o ukaranie na podstawie kodeksu karnego-skarbowego,

  - sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

   

   

   

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

   

   

  Wymagania konieczne:

  - znajomość przepisów podatkowych,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - umiejętność redagowania pism urzędowych,

  - rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność,

  - zdolność analitycznego myślenia.

   

   

  Wymagania pożądane:

  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

  - znajomość aplikacji POLTAX,

  - dyspozycyjność,

  - znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

     przestępstwa popełnione umyślnie,

  - oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

     celów rekrutacji,

  - życiorys i list motywacyjny.

   

  Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

  - kopie świadectw pracy.

   

   

   

   

   

  Dokumenty należy przesyłać /składać/ do

  15/04/2006

  pod adresem:

  Urząd Skarbowy

  ul.Garncarska 10

  59-700 Bolesławiec

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./075/6465 264

   

  Inne informacje:

   

  Zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Ewa Mielnik dnia 2006-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  BIP US Bolesławiec v1.0 góra